REGULAMIN ZAJĘĆ

INFORMACJE OGÓLNE:

  1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest firma Zdro-Active Dariusz Walicki z siedzibą w Warszawie pod adresem M.Kasprzaka 29b/25, 01-234.
  2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym dane zajęcia się odbywają.
  3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorośli. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie na zajęcia wypełniają online rodzice/opiekunowie prawni.
  4. Każdy z uczestników zgłaszając się na zajęcia oświadcza, że jego stan zdrowia jest mu znany i skonsultowany z lekarzem i że nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do zajęć nauki pływania.
  5. Instruktorzy firmy Zdro-Active i Organizator zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie poza wyznaczonym czasem zajęć (w przebieralniach przed i po zajęciach, przebywających na płycie basenu przed i po zajęciach).
  6. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza osobę niepełnoletnią na minutę przed rozpoczęciem zajęć oraz odbiera ją punktualnie po ich zakończeniu.
  7. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza osobę niepełnoletnią przygotowaną na zajęcia (z założonym czepkiem, okularkami, w odpowiednim stroju kąpielowym)
  8. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów pływania na czas trwania zajęć. W przypadku nieobecności instruktora, organizator zapewnia merytoryczne zastępstwo.
  9. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
  10. Firma Zdro-Active nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.
  11. Uczestnik jest zobowiązany do nie stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczestników zajęć.
  12. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zajęć Zdro-Active lub regulaminu obiektu mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za nieodbyte zajęcia.
  13. Uczestnik bądź opiekun prawny rezerwując miejsce na kursie podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz organizacji zajęć.
  14. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wglądu we własne dane osobowe, ich zmiana oraz usunięcie w chwili rezygnacji z kursu.
  15. Uczestnik będzie otrzymywać na podany w trakcie rejestracji adres e-mail informacje dotyczące kursów oraz materiałów zamieszczonych na stronie www.zdro-active.pl. Jednocześnie uczestnikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z tej subskrypcji. W tym celu należy wysłać odpowiednią informację na adres kontakt@zdro-active.pl

DOSTĘP DO PORTALU ACTIVENOW:

 1. W opłatę za zajęcia wliczony jest dostęp do płatnej subskrypcji do aplikacji ActiveNow (20 zł miesięcznie za osobę), która służy do rejestracji na zajęcia, sprawdzania salda, zgłaszania nieobecności, umawiania odrabiania, rejestracji na obozach letnich i zimowych i innych wydarzeniach organizowanych  przez firmę Zdro-Active Dariusz Walicki.
 2. Pełny dostęp do funkcji oferowanych przez ActiveNow jest możliwy tylko po rejestracji w portalu (rejestracja następuje podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na zajęcia).

ZAJĘCIA GRUPOWE – informacje i płatności

  1. W zajęciach grupowych może uczestniczyć od 3 do 6 osób pod okiem jednego instruktora. Ilość osób w grupie jest uzależniona od wieku i umiejętności kursantów i ustala ją organizator.
  2. Klasyfikacja do poszczególnych grup odbywa się według umiejętności i wieku uczestników.
  3. Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną poprzez wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora, telefonicznie pod nr tel 600 369 951 lub mailowo – adres: kontakt@zdro-active.pl.
  4. Rezerwacja miejsca w grupie obowiązuje do końca aktualnego roku szkolnego, tj. do czerwca i następuje po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej w wysokości podanej na stronie: https://www.zdro-active.pl/cennik-zajec
  5. Wpłaty za kurs dokonuje się przelewem na nr konta podany na stronie „Kontakt”.
  6. W przypadku braku zaksięgowania opłaty rezerwacyjnej w ciągu 3 dni od wstępnej rezerwacji miejsca w grupie w portalu ActiveNow – rezerwacja zostaje anulowana.
  7. Opłata rezerwacyjna wlicza się w opłatę za kurs. W przypadku płatności semestralnej uczestnik opłaca różnicę pomiędzy całkowitym kosztem zajęć a wpłaconą opłatą rezerwacyjną przed rozpoczęciem zajęć, a w płatnościach miesięcznych – opłata rezerwacyjna rozliczana jest na poczet ostatniego miesiąca zajęć w danym roku szkolnym.
  8. Opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem semestru (płatność za semestr z góry) lub w przypadku płatności miesięcznych – do końca miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy.
  9. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie roku szkolnego opłata rezerwacyjna nie zostaje zwrócona.
  10. Firma Zdro-Active zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z grupy w przypadku gdy zalega on z płatnością powyżej 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć.
  11. Firma Zdro-Active nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  12. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć/rozwiązania umowy na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia bez konieczności podawania przyczyn. Uczestnik opłaca zajęcia w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. W przypadku płatności za semestr z góry – nadpłata za niewykorzystane zajęcia zostaje zwrócona w postaci Vouchera na dowolne usługi z oferty Zdro-Active (zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne, obozy sportowe), z którego może skorzystać dowolna osoba. Voucher jest ważny 1 rok.
  13. W przypadku nie zebrania się grupy – mniej niż 3 osoby, organizator zwraca wpłacone pieniądze za kurs na konto bankowe uczestnika/opiekuna prawnego. Istnieje również możliwość przepisania uczestnika do innej grupy, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona.
  14. Firma Zdro-Active zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć lub rozwiązania grup liczących mniej niż 3 osoby. Jeżeli zmiana taka nastąpi w trakcie semestru, to różnica wynikająca z pozostałych do końca kursu godzin zostanie zwrócona.
  15. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych niezależnych od organizatora, może on wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

W zajęciach może uczestniczyć jednocześnie od 1 do 2 osób. Do wyboru są 2 formy prowadzenia zajęć indywidualnych.

 1. Zajęcia regularne.
  1. Za zajęcia regularne uznaje się zajęcia odbywające się przynajmniej 1 raz w tygodniu, z wyjątkiem dni świątecznych, dni wolnych zaplanowanych w harmonogramie semestru Zdro-Active i zaplanowanych nieobecności kursanta.
  2. Umowa na zajęcia regularne obowiązuje do końca danego roku szkolnego, tj do czerwca.
  3. Liczbę i koszt zajęć ustala się z góry na najbliższy miesiąc zgodnie z cennikiem indywidualnych zajęć abonamentowych.
  4. Zgłoszoną wcześniej nieobecność na zajęciach można odrobić na zajęciach grupowych w ciągu 30 dni – termin i miejsce wyznacza organizator. Warunkiem jest wolne miejsce w grupie o zbliżonym poziomie umiejętności, lub płatność za te zajęcia może zostać przeniesiona na kolejny miesiąc (maksymalnie 1 nieobecność w miesiącu).
  5. Organizator nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.
 2. Zajęcia jednorazowe.
  1. Zajęcia nieregularne, organizowane sporadycznie. Opłata za zajęcia następuje podczas rezerwacji terminu – przed zajęciami.

ZGŁASZANIE I ODRABIANIE NIEOBECNOŚCI

 1. Kursant/Opiekun prawny osoby zgłaszanej przyjmuje do wiadomości, że zapisując się/kursanta na zajęcia rezerwuje i opłaca miejsce w konkretnej grupie, w konkretnym terminie od dnia zapisu do końca trwania semestru.
 2. Odrabianie nieobecności jest możliwe tylko i wyłącznie po jej wcześniejszym zgłoszeniu – najpóźniej do 12h przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Zgłaszanie nieobecności i umawianie odrabiania odbywa się poprzez strefę klienta portalu ActiveNow.
 4. W wyjątkowych okolicznościach zgłaszanie nieobecności jest możliwe SMSem pod nr Organizatora – 600 369 951.
 5. Zaakceptowanie terminu odrabiania zajęć jest równoznaczne z odrobieniem danej nieobecności – umówiony termin odrabiania jest terminem ostatecznym.
 6. Rezerwacja 1 miejsca w grupce zobowiązuje do odrobienia maksymalnie 5 nieobecności w danym semestrze.
 7. Nieobecności z danego semestru mogą być odrobione tylko w tym samym semestrze, a niewykorzystane odrobienia nie przechodzą na kolejny semestr zajęć.
 8. W przypadku zalegania z płatnością za zajęcia – możliwość odrabiania zajęć zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

Pragniemy dostarczać naszym Kursantom usługi na najwyższym poziomie, umożliwić odrabianie zajęć jak największej liczbie osób, dlatego bardzo prosimy o zgłaszanie swoich nieobecności możliwie jak najwcześniej.

Popraw swoje pływanie przed wakacjami

zapisy

na semestr
letni 2023

dla dzieci
i dorosłych

- nowe grupki dla osób nieumiejących pływać
- wolne miejsca w grupkach na każdym poziomie pływackim
- wolne terminy na zajęcia indywidualne