SZKOŁA PŁYWANIA
OBOZY SPORTOWE

SZKOŁA PŁYWANIA
OBOZY SPORTOWE

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć nauki pływania na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne

  1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest firma Zdro-Active Dariusz Walicki z siedzibą w Warszawie pod adresem M.Kasprzaka 29b/25, 01-234.
  2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym dane zajęcia się odbywają.
  3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorośli. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na zajęcia podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
  4. Każdy z uczestników zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajęć nauki pływania i pływania korekcyjnego. Oświadczenie takie podpisują własnoręcznym, czytelnym podpisem, a w przypadku osób niepełnoletnich – podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
  5. Instruktorzy firmy Zdro-Active i Organizator zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie poza wyznaczonym czasem zajęć (w przebieralniach przed i po zajęciach, przebywających na płycie basenu przed i po zajęciach).
  6. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza osobę niepełnoletnią na minutę przed rozpoczęciem zajęć oraz odbiera ją punktualnie po ich zakończeniu.
  7. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza osobę niepełnoletnią przygotowaną na zajęcia (z założonym czepkiem, okularkami, w odpowiednim stroju kąpielowym)
  8. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów pływania na czas trwania zajęć. W przypadku nieobecności instruktora, organizator zapewnia merytoryczne zastępstwo.
  9. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
  10. Firma Zdro-Active nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.
  11. Uczestnik jest zobowiązany do nie stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczestników zajęć.
  12. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zajęć Zdro-Active lub regulaminu obiektu mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za nieodbyte zajęcia.
  13. Uczestnik bądź opiekun prawny rezerwując miejsce na kursie podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz organizacji zajęć.
  14. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wglądu we własne dane osobowe, ich zmiana oraz usunięcie w chwili rezygnacji z kursu.
  15. Uczestnik będzie otrzymywać na podany w trakcie rejestracji adres e-mail informacje dotyczące kursów oraz materiałów zamieszczonych na stronie www.zdro-active.pl. Jednocześnie uczestnikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z tej subskrypcji. W tym celu należy wysłać odpowiednią informację na adres kontakt@zdro-active.pl

Dostęp do portalu ActiveNow

 1. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje bezpłatny dostęp do aplikacji ActiveNow, w której może zarządzać swoim członkostwem na zajęciach.
 2. Pełne wykorzystanie wszystkich funkcji aplikacji ActiveNow jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się na portalu.

Zajęcia grupowe

  1. W zajęciach grupowych może uczestniczyć od 3 do 6 osób pod okiem jednego instruktora. Ilość osób w grupie jest uzależniona od wieku i umiejętności kursantów i ustala ją organizator.
  2. Klasyfikacja do poszczególnych grup odbywa się według umiejętności i wieku uczestników.
  3. Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną bądź SMSową poprzez wysłanie niezbędnych informacji na nr telefonu lub e-mail podane na stronie „Kontakt/Zapisy”.
  4. Dokonując rezerwacji miejsca uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia obejmujących cały kurs (semestr zajęć). Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego pierwsze zajęcia.
  5. Przy płatności ratalnej rezerwacja miejsca na kursie następuje po opłaceniu pierwszej raty.
  6. Brak potwierdzenia opłaty w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu może skutkować usunięciem rezerwacji miejsca w grupie.
  7. Wpłaty za kurs dokonuje się przelewem na nr konta podany na stronie „Kontakt”.
  8. Firma Zdro-Active zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z grupy w przypadku gdy zalega on z płatnością powyżej 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć.
  9. Firma Zdro-Active nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału.
  10. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć/rozwiązania umowy na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia bez konieczności podawania przyczyn.
  11. W przypadku nie zebrania się grupy – mniej niż 3 osoby, organizator zwraca wpłacone pieniądze za kurs na konto bankowe uczestnika/opiekuna prawnego. Istnieje również możliwość przepisania uczestnika do innej grupy, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona.
  12. Firma Zdro-Active zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć lub rozwiązania grup liczących mniej niż 3 osoby. Jeżeli zmiana taka nastąpi w trakcie semestru, to różnica wynikająca z pozostałych do końca kursu godzin zostanie zwrócona.
  13. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych niezależnych od organizatora, może on wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.
  14. W przypadku opłat ratalnych rezygnacja z zajęć w trakcie kursu nie zwalnia z obowiązku opłaty za szkolenie.

Odrabianie nieobecności na zajęciach grupowych:

 1. Kursant/Opiekun prawny osoby zgłaszanej przyjmuje do wiadomości, że zapisując się/kursanta na zajęcia rezerwuje i opłaca miejsce w konkretnej grupie, w konkretnym terminie od dnia zapisu do końca trwania semestru.
 2. Odrabianie nieobecności jest możliwe tylko i wyłącznie po jej wcześniejszym zgłoszeniu – najpóźniej do 12h przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Zgłaszanie nieobecności i umawianie odrabiania odbywa się poprzez strefę klienta portalu ActiveNow.
 4. W wyjątkowych okolicznościach zgłaszanie nieobecności jest możliwe SMSem pod nr Organizatora – 600 369 951.
 5. Zaakceptowanie terminu odrabiania zajęć jest równoznaczne z odrobieniem danej nieobecności – umówiony termin odrabiania jest terminem ostatecznym.
 6. W semestrze można odrobić maksymalnie 5 zajęć.
 7. Nieobecności z danego semestru mogą być odrobione tylko w tym samym semestrze.

Zajęcia indywidualne

W zajęciach może uczestniczyć jednocześnie od 1 do 3 osób. Do wyboru są 3 formy prowadzenia zajęć indywidualnych.

 1. Zajęcia regularne.
  1. Za zajęcia regularne uznaje się zajęcia odbywające się przynajmniej 1 raz w tygodniu przez 1 miesiąc, z wyjątkiem dni świątecznych i zaplanowanych nieobecności kursanta.
  2. Liczbę i koszt zajęć ustala się z góry na najbliższy miesiąc zgodnie z cennikiem indywidualnych zajęć abonamentowych.
  3. Nieobecność na zajęciach można odrobić na zajęciach grupowych w ciągu 30 dni – termin i miejsce wyznacza organizator. Warunkiem jest wolne miejsce w grupie o zbliżonym poziomie umiejętności.
  4. Organizator nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.
 2. Karnet na 8 zajęć indywidualnych.
  1. Karnet na 8 zajęć indywidualnych jest ważny przez 10 tygodni od daty zakupu, wliczając święta i dni wolne.
  2. Uczestnik może umówić się na zajęcia dowolną liczbę razy w tygodniu.
  3. Organizator nie zwraca poniesionych kosztów za niewykorzystanie karnetu po przekroczeniu jego terminu ważności.
  4. Odwoływanie zajęć odbywa się poprzez aplikację ActiveNow lub w wyjątkowych przypadkach SMSem pod nr 600369951 najpóźniej do 12h przed zaplanowanym terminem zajęć. W innym wypadku zajęcia uznaje się za przeprowadzone.
 3. Zajęcia jednorazowe.
  1. Odwołanie zajęć odbywa się poprzez aplikację ActiveNow lub w wyjątkowych przypadkach SMSem pod nr 600369951 najpóźniej do 12h przed zaplanowanym terminem zajęć. W innym wypadku zajęcia uznaje się za przeprowadzone i kursant zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty.

Z uwagi na dobro naszych instruktorów i szacunek do ich pracy i czasu wolnego, bardzo prosimy o informowanie o planowanych nieobecnościach na zajęciach możliwie jak najwcześniej.